Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Erik Gustaf Geijers kulturella verksamhet var mångskiftande. Hans musikaliska skapande, ännu till stor del obehandlat av forskningen, har givits olika idéhistoriska och biografiska tolkningar.
Som klassiker hör Geijer till de väl etablerade, rentav överexponerade. Alla papper tycks vara funna, diskuterade och utgivna, i någon mån också lästa. Men det finns ett viktigt undantag, och det ...
Essä Studiet av olika hjärnskador har lärt oss mycket om hjärnans sensoriska och motoriska språk- och musikfunktioner. I denna överblick över afasins historia pekas på en tidig uppsats av Olof von Dalin om ...
Essä Byråkrati finns inte bara i statlig förvaltning utan i lika hög grad inom industrin och den privata sektorn, framhålls i denna presentation av ett forskningsprojekt om byråkratisering.
Essä Att Michel Foucault vistades som lektor i Uppsala men inte fick disputera där har omnämnts i olika sammanhang. Här ges en första översikt över hans tid och verksamhet i Sverige.
Essä Det som nu kallas humanekologi har inspirerats av många olika idéströmningar, och ännu står det inte klart åt vilket håll den kommer att utvecklas. Gemensamt för humanekologin i dess olika skiftningar ...
Essä Allt fler svenskar, i alla åldrar, umgås allt mera med släkt och vänner, hävdas i denna artikel om social och geografisk rörlighet. Men hur ofta det blir, beror på hur nära man har till varandra men ...
Essä Se på den här bilden. Två stolta föräldrar - en matematikprofessor och en dramatiker - håller fram sitt barn, boken Kampen för Lyckan. Året är 1887 och föräldrarnas namn Sonja Kovalevsky och Anne ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se