Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Den gamla textkritiska forskningen sysslade mest med att fastställa den ursprungliga versionen av en text eller att bestämma dess författare. Men det finns andra viktiga perspektiv att behandla, när den s.k. fjärde generationens filologer träder in på scenen. På en konferens i USA i våras gavs nya signaler.
Hur gör man som utgivare för att förmedla en litterär text på ett sådant sätt att den når sina läsare i en så ren och oförvanskad form som möjligt? Frågan är inte så enkel. Vägen från författaren till ...
Essä Vi har en speciell idéströmning idag som är stark i dagspress och andra massmedier. Ingredienserna är i stort desamma som i den klassiska romantiken i dess syn på staten, individen, vad som är kunskap ...
Essä Organisatoriska frågor kring den statliga högskolan har blivit föremål för samhällsdebatt i anknytning till artiklar i Tvärsnitt om högskolans tjänstestruktur och byråkratisering. Umeå forskarna ...
Essä Det går en likström genom jordens riken.
Den skapar ett behov av mera el.
Utvecklingen är knuten till tekniken -
och du och jag är ett beräkningsfel:
åskådarna, betraktarna, publiken,
en mobb som ...
Essä Ideologierna är inte döda i den moderna politiska debatten. Det är i stället, hävdas i denna artikel, fråga om ett fortlöpande ideologiskt nyskapande i relation till samhällets förändringar och till ...
Essä Missbruket av narkotika i vårt moderna samhälle är ingen "ny" företeelse. Det har, liksom allt annat, sin bestämda historiska bakgrund, och dess rötter kan sökas i såväl 1800-talets brittiska ...
Essä Var står den svenska kvinnorörelsen, och vart går den? Anne Marie Berggren gör här en positionsbestämning över nuläget och ger samtidigt möjliga fram tidsperspektiv.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se