Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Vilken religion är förnuftigast, islam eller kristendomen? Frågan kan tyckas absurd. Visar inte den historiska utvecklingen att kristendomen lämnat större utrymme åt förnuftet än islam? Eller tvärtom: Islam har under sin historia aldrig varit i konflikt med naturvetenskapen. Frågan är alltså lätt att besvara. Det beror på vem man frågar.
Muslimerna var ledande inom en rad forskningsgrenar under medeltiden. Sedan de förmedlat sitt vetande till Europa slocknade visserligen forskarglöden i många muslimska länder men islam har ändå en ...
Essä Historien kan uppvisa åtskilliga exempel på huvudlösa beslut. Trots tillgång till saklig information har beslutsfattande grupper drabbats av ett destruktivt grupptänkande (groupthink) som gjort att de ...
Essä "Historia underifrån" har blivit ett motto och ett program för historiker utomlands och här hemma. Dess innebörd och betydelse förtjänar en kritisk undersökning. Här handlar det om en slags plattform ...
Essä Svante Nordin utsätter "historia underifrån" för en kritisk granskning, tror han. Hans beläsenhet i ämnet är anmärkningsvärt begränsad, liksom hans vilja att informera läsarna om denna riktning. Han ...
Debatt Klas Åmark tycks mena att käcka rallarsvingar räcker för att föra en historieteoretisk debatt. I sak har han föga att anföra. På några punkter vill jag dock kommentera hans synpunkter.
Essä Naturvetenskaperna och den auktoritet som dessa åtnjuter har under lång tid blivit ifrågasatta och kritiserade av humanister och samhällsvetare. Flera har till exempel argumenterat för att hävdvunna ...
Essä Vad är egentligen vetenskaplighet i den humanistiska forskningen? Någon fullständig enighet om svaret är nog svår att uppnå. Men vi kanske kan komma fram till några gemensamma nämnare som vi kan utgå ...
Essä Hendrik de Man reste från marxism till fascism. Han gjorde detta mot bakgrund av insikter om brister i den marxistiska teorin. Vad han saknade var bl.a. en förståelse av människans irrationella ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se