Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä De industriella och elektrotekniska revolutionerna i Västerlandet inträffar vid ungefär samma tidpunkt. Det ligger nära till hands att här se ett samband, att elektricitetsläran skulle ha efterfrågats av näringslivet. Men något sådant samband finns knappast. De idéer som ledde fram till elektricitetens praktiska användning var, allt annat än praktiska, snarast filosofiska. Rolf Lindborg Den största revolutionen i Europas nya ekonomiska historia är den industriella. Kring år 1800 börjar, särskilt Frankrike och England, det gamla hantverkarsystemet, med sina skrån, med mästare, gesäller och lärlingar, att ersättas av vårt system där varor tillverkas på specialiserade "fabriker" - ett ord med ny betydelse vid den här tiden - och där motsättningen snart kommer att stå mellan lata kapitalister och utsugna arbetare; så kom det nya tjyvsamhället snart att tecknas av de "utopiska" socialister som samlades och sjöng om proletariatets befrielse. En förutsättning för maskinindustrin var ångmaskinen.
En av de allra största revolutionerna i teknikens historia, å andra sidan, är den elektrotekniska. Det dröjde faktiskt inte alls länge efter det att fysikprofessorn i Köpenhamn, Hans Christian Orsted, ...
Essä Skriftställaren Ernst Jünger fyllde hundra år den 29 mars. Han kan se tillbaka på ett sjuttiofemårigt skriftställarskap. Sedan ett antal år går personligheter från den politiska och litterära ...
Essä Vari ligger det specifikt manliga och kvinnliga? I fortplantningsrollen givetvis - men därutöver? Hur stora är olikheterna i fråga om mentalitet, attityd, värdering och självsyn? Män sägs ...
Essä Ända sedan den vetenskapliga revolutionen har kyrkan avlägsnat sig från vetenskapens världsbild. Genom en ensidig betoning av tron har man gett näring åt en hel del vidskepelse som nu hotar kyrkan ...
Debatt Grundtesen i Alvar Ellegårds artikel om kyrkan och samtiden kan jag bejaka. Religiösa övertygelser måste avstämmas mot vetenskapens resultat. Det är allvarligt om en religion inte längre kan erbjuda ...
Essä Under den tyska Weimarrepubliken framträdde en rad intellektuella som under de senaste åren fått en senkommen renässans. Vi börjar på nytt se deras namn i tryck: Arthur Moeller van den Bruck, Oswald ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se