Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä På senare år har en rad alternativa terapiformer vuxit fram: Kyrkan och den traditionella psykoterapin har fått konkurrens av "må bra-marknadens" rituella snabbterapier. Eftersom riterna syftar till att hela existentiellt utarmade eller stressade medborgare borde de vara välkomna inslag i samhället,men det finns skäl att kritisera dem, menar religionshistorikern Anne-Christine Hornborg. De lösningar som erbjuds individen är också de som bäst gagnar det system som skapat människors känsla av vilsenhet och utanförskap.
Socialantropologen Clifford Geertz har skrivit att riter är både modeller av och för samhället. De speglar således det samhälle som alstrar dem, samtidigt som de är kraftfulla medel för att omarbeta ...
Essä I demokratiska länder betraktas yttrandefrihet ofta som någonting självklart, som inte behöver motiveras. Sällan reflekterar vi över varför yttrandefriheten är värdefull. I avhandlingen "Varför ...
Essä Inom modernhistorisk mansforskning har man ofta utgått från religion som en kvinnlig angelägenhet, utan relevans i männens värld. Hur kommer det sig då att så stora grupper män engagerade sig för ...
Essä Språkbad är ett undervisningsprogram som bygger på antagandet att andraspråksinlärning sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Språket som medel i stället för mål väcker en dynamik ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
omslag nr 3 2006