Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Hundratusentals lertavlor med kilskrift är ett ovärderligt arv från forntida arkiv och bibliotek. På tavlor av lera eller vax har klassiska epos som Gilgamesh eller Enuma elish skapats och bevarats. I jämförelse med antikens obeständiga papyrusskrifter, har lertavlorna återfunnits i det närmaste intakta. De flesta av dem har påträffats i privata bostadshus, men också i palats och tempel. I något fall genom tiotusentals fragment som forskarna ännu hundra år efter upptäckten söker pussla samman.
Mänsklighetens äldsta kända skriftsystem fanns redan cirka 3200 f . Kr. i Mellanöstern. Med skriften börjar även världshistorien och vi har kunskap om de språk som talades och om de politiska, ...
Övrigt Det krävs en historisk framsynthet för att tolka nuet. Backspegeln är ofta helt nödvändig för att finna lösningar på samtida och framtida problem.
Det framgår inte minst i Marianne Thormählens artikel ...
Reportage Mycket glädje, men också en oerhörd press. Så kan känslorna sammanfattas efter utnämningen till en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer 2005. Professor Anders Brändström på Centrum för ...
Reportage Det började som ett forskningsprojekt i Umeå och en regionalpolitisk åtgärd för att trygga sysselsättningen för ett antal arbetslösa kvinnor i Haparanda. Här har under trettio års tid ...
Essä En biografisk boom präglar i dag såväl bokmarknad som litteraturvetenskaplig forskning. Människan definieras på nytt genom historiskt bestämda diskursiva konstruktioner, och allt oftare får de ...
Till demografiska databasen i Haparanda hör också Tabellverket, en föregångare till Statistiska Centralbyrån - SCB. Mellan åren 1749 och 1859 ansvarade den så kallade Tabellkommissionen för insamling ...
Essä Med en förbluffande hastighet kan nutidsmänniskan förpassa sig till skönlitteraturens historiska marker. Betydelsen av denna litteratur söker den historiskt kontextualiserande litteraturforskningen ...
En mer tidsanpassad svensk i dag än på femtiotalet, skriver landshövdingen och förre chefredaktören Mats Svegfors i sin bok om Dag Hammarskjöld som "den första moderne svensken". Hammarskjöld ...
Essä Större utrymme för individuell handlingsfrihet och ökad makt på bekostnad av kollektivet. Det är en trend i vårt moderna samhälle. "Hoppjerka" har blivit "karriärplanerare" och skilsmässor lika ...
Essä Moderskap är ett komplext begrepp som handlar om sårbarhet och kärlek, om reproduktion och jungfrudom, om orealistiska ideal och brist på kontroll. Maria är en schablon för moderskap som används även ...
Essä Tankar om den fria viljan och om det stora jagets existens hör till de eviga frågorna i våra liv. Världsbilder konstrueras utifrån vetenskapliga principer som kanske inte alltid borde vara ...
Essä Rom är staden som aldrig blir riktigt färdig. Likt en "utspädd stadssoppa "breder den ut sig med många mellanrum, och lika många utvecklingsmöjligheter. Miljön inbjuder till nya perspektiv på ...
Porträtt Han har en fot inom medicinen och den andra hos humanioran och samhällsvetenskapen. PC Jersild har medverkat till att göra den svenska läkarutbildningen mer humansitisk, men ser ändå inte ...
Porträtt Forskningsminister Leif Pagrotsky vill ha vetenskapssamhällets hjälp med att skapa opinion för mer resurser till forskningen. På ett villkor: forskarna måste bli mer sakliga och mindre ...
Debatt I Tvärsnitt 2005:2 argumenterar Maria Ågren för att svenska humanister och samhällsvetare måste publicera sig mer på engelska. Det är säkert ett befogat önskemål, och jag har inga invändningar. Jag ...
Debatt I en tänkvärd debattartikel i Tvärsnitt 2:05 pläderar Maria Ågren övertygande för mer humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på engelska. Både med hänsyn tagen till jävsproblematiken i samband ...
Essä Efter en natt med regn och åska spetsas ett nymornat dunkel och med tunn tedoft på takterrassen till Hotel Temple on Ganges. Det mässingsblanka skimret smälter samman med vattenytan, när solen" lägger ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se