Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Kultursociologin är ett ämne med en diffus tradition. Denna installationsföreläsning är en plädering för att ämnet borde präglas av den noggranna, tålmodiga och kärleksfulla iakttagelsens metod.
I
Den 1 juli 1985 utnämndes undertecknad till professor i kultursociologi vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Ämnesbeteckningen "kultursociologi" är ny, i varje fall i Sverige. Hur ...
Essä Byråkratins tillväxt vid universiteten är en logisk följd av 60- och 70-talens högskolereformer. Ledande grupper såg stärkt administration som ett bidrag till effektivitet och rättvisa. Nu krävs en ...
Essä Sedan antiken finns drömmen om en kunskap som skulle kunna upphäva motsättningen mellan det allmängiltiga och det unika, det tidlösa och det tillfälliga. Här presenteras några viktiga böcker på ...
Essä Den tidiga svenska arbetarrörelsen stod i konflikt med kyrkan. De flesta i SAP:s ledning var ateister, även om också kristna socialister förekom. Att motsättningarna avtagit beror bl. a. på att Marx' ...
Essä I den västerländska traditionen görs oftast en skarp uppdelning mellan natur- och humanvetenskaper. Denna uppdelning kan ifrågasättas på vetenskapsteoretiska grunder och medför en farlig ...
Essä Newtons mekanik gav en världsbild av perfekt och förutsägbar ordning. Enligt modern vetenskap är naturen betydligt mer komplex, dess processer har likheter med de sociala systemen. Systemvetenskap och ...
Essä Man är på många håll bekymrad över den yngre generationens bristande färdigheter i skriftlig fram ställning. I en vitaliserad skrivundervisning kan den klassiska retoriken spela en viktig roll.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se