Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä En preliminär jämförelse mellan de nordiska länderna ifråga om fasta forskartjänster visar att Sverige ligger mycket illa till. Inom samhällsvetenskap och humaniora är vi klart sämst i Norden, men även på det naturvetenskapliga och tekniska området är vår ställning svag.
Den 10 december varje år går den stora Nobelfesten av stapeln. Men redan dessförinnan har Forskningen fått stor publicitet både när pristagarnas namn tillkännages och när de anländer till Sverige. Den ...
Essä Är det möjligt, eller ens önskvärt, att finna ett gemensamt språk för de två kulturerna, den naturvetenskapliga och den humanistiska? Det kanske räcker med att vi lär oss förstå varandra, var och en ...
Essä Flottningen av timmer från inlandet till kusten var en extremt billig transportform, men den kom i konflikt med vattenkraftsintressen. Flottningen uppfattades också som en urmodig sysselsättning, ...
Essä I en resumé på främmande språk bör även originalets titel vara översatt. Den bör utformas på ett korrekt språk med hänsyn till den utländske läsarens förutsättningar.
Essä Under 70-talet har kommunernas administrationskostnader vuxit snabbare än deras kostnader för driftbudgetens totalomslutning. Det finns flera fall då en kommun använder 10 procent eller mer av sina ...
Essä Hur förhåller vi oss till världen? Kan vi klassificera vårt uppträdande och våra attityder i olika situationer? Hur uppfattar vi oss själva och vår omgivning? En enkel systematisk indelning av vårt ...
Essä Hur uppfattar människan idag den omgivning hon lever i? Hur ser hon på den byggda miljön omkring sig, på arbetet, fritiden, sina sociala och vardagliga relationer? Åke Daun presenterar ett aktuellt ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se