Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Naturen som symbol för den goda barndomen

Gunilla Halldén är professor vid tema Barn, Linköpings universitet. Hennes forskning har rört föräldrars vardagspsykologi, barns föreställningar om familj samt barndomsförändringarna under 1900-
talet. Hennes senaste bok, Den moderna barndomen och barns vardagsliv (Carlsson Bokförlag 2007), b
ehandlar förskolans förändrade ställning från omsorgsinstitution till en del av skolsystemet. Hon är
också aktuell med två böcker som har koppling till det av Vetenskapsrådet finansierade projektet
"Naturen som symbol för den goda barndomen". Den första boken, Naturen som symbol för den goda barndomen (red.), kommer ut i september 2009. Den andra, Barndomens skogar — Om barn i natur och barns natur, publiceras under 2010. Båda ges ut på Carlsson Bokförlag.
Den rädsla för skogen som fanns i äldre tid då barn fick höra historier om troll och skogsrår känns numera avlägsen. Naturen är idag förknippad med positiva innebörder. Även om naturen står för det vilda, det som man måste lära sig att vara i, så framställs den aldrig som hotfull. När natur och barndom knyts samman är det den goda naturen som står i fokus, inte den hämnande, skriver Gunilla Halldén.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-28
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Gunilla Halldén, professor tema Barn, Linköpings universitet
Gunilla Halldén, professor tema Barn, Linköpings universitet. Foto: Privat
Naturen som symbol för den goda barndomen
Projektet "Naturen som symbol för den goda barndomen" är en vidareutveckling av ett projekt om förskolans förändring (också det finansierat av Vetenskapsrådet) som har som övergripande syfte att försöka förstå varför man inom förskolan har framställt naturen som en idealisk plats för barn. Projektet består av tre delstudier där den första är inriktad på studium av texter och bilder som behandlar frågan om naturens betydelse, både sådana med pedagogisk inriktning och sådana med en vidare idéhistorisk inriktning.

Den andra delstudien består av en etnografisk studie av en förskola med utomhuspedagogisk inriktning (I Ur och Skur). I undersökningen ställs frågor om hur naturen presenteras för barnen och hur barnen tar naturen i bruk i sina lekar.

Den tredje studien består av intervjuer med gamla människor om deras barndomsminnen samt studium av uppteckningsmaterial från Nordiska museet. Projektet i sin helhet problematiserar frågan om relationen mellan barn och natur och försöker beskriva hur naturen ses som den betydelsefulla platsen för barn och vad det får för konsekvenser för ett pedagogiskt arbete. Dels granskas olika verksamheter där barn introduceras i naturen, dels ställs frågor om vilken natur som väljs ut och vilka egenskaper hos naturen som ses som viktiga för barn.

Medarbetare i projektet är fil.dr Disa Bergnéhr och docent Anne-Li Lindgren, båda vid tema Barn, Linköpings universitet samt fil.dr Eva Änggård vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.

Referenser:
Allwood, Jens (1983) Naturen som metaforfält i Jens Allwood, Tore Frängsmyr, Uno Svedin (red) Naturen som symbol. Stockholm: Liber Förlag.

Ekman, Johannes (2008) Skogen i vårt inre. Utmark och frihetsdröm. Stockholm Carlsson Bokförlag.

Gullestad, Marianne (1997) A passion for boundaries. Reflections on connections between the everyday lives of children and discourses on the nation in contemporary Norway, Childhood 1/97, Vol 4, s. 19—42.

Plotz, Judith (2001) Romanticism and the Vocation of Childhood. New York: Palgrave.