Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Det pågår en kamp mellan kropp och själ, det intima och det offentliga, om de låga och de höga sinnena - är kroppen det stora förnuftet?
Utvecklingen av den moderna, europeiska civilisationen skedde genom att kroppen tuktades. För att kunna fungera som redskap för rationella planer var det nödvändigt att kroppen disciplinerades och ...
Essä Bland 1700-talets boktryckare intar den mångsidige Lars Salvius en unik position. Han verkade aktivt som språkvårdare och blev genom att publicera forskningsresultat på svenska en föregångsman inom ...
Essä När jag skrev artikeln "Medievåld och moralisk panik" var jag medveten om risken att bli placerad i den föga angenäma positionen som medievåldsförsvarare. Jag tror emellertid att en sansad ...
Essä Vid riskbedömningar och andra komplexa samhällsproblem är experterna ofta oeniga. Utom vetenskapliga faktorer påverkar ställningstagandet, därför måste expertisen undersökas ur sociologisk och ...
Essä Ett levande språk undergår ständiga förändringar. I engelskan, vars stavning varit praktiskt taget densamma i över 200 år, är det emellertid svårt att lägga märke till skillnaderna mellan nytt och ...
Essä Reaktionerna på Palmemordet överraskade alla men framstår ändå som svaga vid en internationell jämförelse. De starka känslouttrycken kan tolkas som en utlösning av de spänningar en karismatisk ledare ...
Essä I Tvärsnitt 1986:4 har Bo Reimer angripit bl. a. vår bok Våldets läroplaner (1984) för dess "moraliska panik". En del resonemang bör bemötas.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se