Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Välfärd och livskvalitet bygger på att individen kan utveckla sin inneboende aktivitet och påverka sin egen situation i samhället.
Ett demokratiskt samhälle är ett öppet system. Öppna systems funktionsduglighet och överlevnad är alltid en fråga om balans mellan ytterligheter. Från olika håll verkar krafter som på kortare eller ...
Essä Förhållandet mellan bildning, utbildning och arbete utgör ett aktuellt problem, som med fördel kan belysas genom ett historiskt perspektiv.
Essä Det engelska jurysystemet har kritiserats såsom alltför slumpartat och ett hot mot rättssäkerheten. Nya ingående undersökningar visar hur det i praktiken fungerar.
Essä Under några år har det sagts att den "nya fysiken" harmonierar med österländsk filosofi. Den uppfattningen aktualiserar frågan om relationen mellan kultur och naturvetenskap, tro och vetande.
Debatt I artikeln "Könsroller i urtid, nutid och framtid, i Tvärsnitt 1984: 2, diskuterar Kaj Århem förhållandet mellan natur och kultur och dess betydelse för könsrollerna i olika typer av samhällen. Han ...
Essä Sven Hedins pamflett Ett varningsord från 1912 är vår kanske verkningsfullaste politiska propagandaskrift. Inte minst förebådade den bondetåget och dess speciella retorik.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se