Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä I den judiska paradismyten, i grekiska och romer ska guldåldersföreställningar eller i Platons fullständiga statslära kan man spåra element som bevarats inom socialismen, både dagens och gårdagens.
I sin allra enklaste form - som drömmen om gemenskap i jämlikhet - tycks socialistiska föreställningar finnas i alla klassamhällen, vare sig dessa ligger i Kina, Indien, Västasien eller Europa. Att vi ...
Essä Att bygga broar mellan öst och väst var en aktuell tanke även på 1600-talet. Sparwenfelds berömda Lexicon Slavonicum är unikt ur lexikografisk synvinkel. Utgivaren korresponderade också med tidens ...
Övrigt Hur ser man från regeringen på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?
Den frågan har Tvärsnitts redaktör ställt till forskningsminister Ingvar Carlsson och hans statssekreterare Kerstin ...
Essä Den lutherska rättsuppfattningen har under 500 år utövat ett varierande inflytande i Västerlandet. Här ges en karakteristik av Luthers egen syn på lag och rätt, ned en idéhistorisk bakgrund.
Essä Det nät som byggs upp av ett antal förbindelser mellan olika industriföretag utgör en mellanform mellan marknad och företag. Denna typ av industriella marknader blir allt viktigare och intresserar ...
Essä Forskningen om den mystiska upplevelsen tenderar ofta att närma sig en reducerande psykologi. Här förespråkas att mystikerns egna beskrivningar och förklaringar av den mystiska upplevelsen betraktas ...
Essä Humanistiska forskningsresultat måste till stor del presenteras i berättande skriftlig framställning. Hur kan en varierad och uttrycksfull stil kombineras med kravet på vetenskaplighet? I vissa fall ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se