Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Data över tjänstestrukturens utveckling under 1970-talet visar att svenska högskolor och universitet är inne i en byråkratiseringsprocess, fastslår forskare som undersöker denna allt viktigare problematik.
I samhällsdebatten påstås ofta att det förekommer byråkratiseringsprocesser. En del tycks mena att hela svenska samhället under 70-talet byråkratiserats, medan andra ansett sig kunna iakttaga en ...
Essä Denna muntra - men i grunden allvarliga - artikel publicerades redan 1 aug. 1976. Tyvärr är den lika aktuell idag, drygt fyra år senare. Därför publicerar vi den igen, för enkelhets skull utan att ...
Essä En rik kultur och en dramatisk historia kännetecknar de dryga tusen år som Bysans omfattar. Här får vi en historisk bakgrund och en beskrivning av den moderna vetenskap som bedrivs under namnet ...
Essä Läroverksadjunkten och folkbildaren Carl Cederblad var med sina enkätundersökningar om svenska folkets bildning på 1920- och 1930-talen något av en pionjär, men han blev aldrig riktigt accepterad av ...
Essä Byråkratins framväxt och svenskarnas utlandsresor är viktiga forskningsobjekt för forskning om hur Sverige på 1600-talet inlemmades i en europeisk gemenskap.
Essä Hur får ungdomen idag sin politiska uppfattning, genom föräldrar och kamrater eller genom TV och tidningen? Ungdom inte bara tar emot intryck. I högre grad än tidigare påverkar de själva sina ...
Debatt Docent Gunnar Richardson har i Tvärsnitt (3/80) ställt frågan, om pedagogikhistorien är bortglömd i vårt land. Svaret blir för hans del jakande. Richardson innehar f.n. en rådstjänst i ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se