Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä 1800- talets massbildsindustri innehåller ett intressant och avslöjande kodsystem, som vi fortfarande till stor del använder. Lena Johannesson pekar särskilt på bilden av den heroiska människan, alltifrån den politiska hjälte- symboliken till den moderna idrottsidolen, i denna artikel om populär och politisk bildsymbolik.
Den moderna bildforskningen som sysselsätter sig med så skilda materialtyper som t.ex. reklam- och propagandabilder, vetenskaplig illustration etc. måste på många punkter avlägsna sig från den ...
Essä Hur skall massorna på landsbygden i tredje världen överleva, frågar Anders Hjort utifrån undersökningar om nomadiska boskapsskötare i norra Kenya.
Essä Idé och realitet bakom utbildningsreformer på högskolenivå - fallstudier från ett idéhistoriskt och pedagogiskt perspektiv", lyder titeln på ett projekt som Inga Elgqvist-Saltzman arbetar med. Här ...
Debatt Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, citerar Tore Frängsmyr i programförklaringen till den nya tidskriften Tvärsnitt. Konsten att skriva enkelt utan att förenkla skall vara rättesnöret. Den ...
Essä Den traditionella litteraturhistorien har trängts tillbaka under de senaste decennierna. Kurt Johannesson diskuterar orsakerna men pläderar också för en ny litteraturhistoria med andra mål och ...
Essä Kulturgeografin undersöker ibland relationen människa-landskap i ett historiskt perspektiv. Den lär oss i det sammanhanget att “tolka" landskapsbilden utanför tätorterna. Utifrån ett aktuellt projekt ...
Essä Vad sysslar de svenska psykologerna med i sin forskning? Vi får här en lägesrapport om aktuella metoder, projekt och undersökningsobjekt.
Essä Det är angeläget att humanister och samhällsvetare planerar för framtiden, hävdar Urban Dahllöf utifrån ett historiskt perspektiv. Han kommenterar vetenskapens utveckling i stort under 1900-talet och ...
Essä Den statsvetenskapliga forskningen utgår från några få enkla principer. Sverker Gustavsson redogör här för vilka dessa är.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se