Startsidan på Vetenskapsrådet
Vetenskaprsådets startsida
Prenumeration
Det är inte längre möjligt att prenumerera på Tvärsnitt. Sista numret av tidskriften, nummer 3-4 2011, kom i november 2011.

Gamla nummer
Enstaka nummer kan beställas från vår internetbokhandel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

fängelsestängsel

Foto: Miguel Saavedra/Sxc

Tema: Brott och straff
Välfärd och hälsa

Porträtt:


28 år på Österåker


AnnBritt Grünewald har levt med den svenska kriminalvården i mer än 40 år. Hon har gjort sig känd som en varm förespråkare för human fångvård, med betoning på just "vård". Trots att det är 14 år sedan hon lämnade posten som fängelsechef på Österåker är hon lika engagerad i frågor om brott och straff idag.
Läs porträttet 28 år på Österåker

Essä av Henrik Tham:


Nej, svensken vill inte ha strängare straff


Hårdare tag mot våldet! Politiker och andra debattörer åberopar ofta det allmänna rättsmedvetandet då de argumenterar för en skärpt lagstiftning. Men en nordisk undersökning visar att även om många människor säger att de vill ha strängare
straff, så rekommenderar de i praktiken lägre straff än dem domstolen utfärdar. Ju mer vi vet om ett våldsbrott och dem som varit inblandade, desto mindre benägna blir vi att utdöma hårda fängelsestraff. Samtidigt har vi i Sverige blivit känsligare
för våld, vi har utvidgat definitionen av vad våld är, och vi reagerar starkare mot våld.
Läs essän Nej, svensken vill inte ha strängare straff

Essä av Kristine Höglund:


Priset för demokrati får inte bli våldsamma val


En påbörjad väg mot demokrati resulterar i många länder i våld i samband med själva valet. Genom att det demokratiska valet legitimerar en ny politisk ordning hotar det landets informella maktstrukturer. Den öppna konkurrens som valet
bygger på kan också öka spänningarna mellan olika grupper. I samhällen där våld varit ett legitimt politiskt instrument kan det få brutala konsekvenser.
Läs essän Priset för demokrati får inte bli våldsamma val

Porträtt av Michael Marmot


Ju högre chef desto friskare


Satsa inte på vården — satsa på ett rättvist samhälle. Då blir människor friskare. Tvärsnitt har talat med folkhälsoforskaren sir Michael Marmot. Han har bland annat visat att höga chefer har mindre hjärtproblem än mellanchefer, som i sin tur är friskare än medarbetarna under dem. Låg status och känslan av att inte ha kontroll föder stress och ökar risken att bli sjuk
Läs essän Ju högre chef desto friskare

Essä av Jan Sundin


Folkhälsan styrs av politiken


I det tidiga 1800-talets samhällsdebatt beskrevs den utfattige som själv ansvarig för sitt armod. Hundra år senare lades, under inflytande av folkrörelserna, grunden till ett välfärdsystem. För efterkrigstidens folkhemsbyggare var sociala reformer centrala för folkhälsan. De senaste decenniernas hälsokampanjer har i stället inriktat sig på att motivera de utsatta att bryta sitt utanförskap. Två skilda förhållningssätt är tydliga inom välfärds- och hälsopolitiken: Antingen påverka individers kunskaper, attityder och beteende eller förändra samhälleliga strukturer. Vägvalet har ideologiska förtecken.
Läs essän Folkhälsan styrs av politiken

Essä av gunnel Colnerud


Juriken hotar forskningsetiken


Etikprövningslagen har juridifieriat forskningsetiken. Å ena sidan kräver lagen att forskarna i förväg ska kunna redovisa i detalj vilka etiska spörsmål de kommer att behöva tampas med i sina projekt. Å andra sidan får forskarna inte stöd för de många etiska frågor som faller utanför lagen. Följden är att etisk medvetenhet och omdöme riskerar att sjunka. Fokus vänds mot formella aspekter i stället för mot verkliga moraliska problem.
Läs essän Juriken hotar forskningsetiken
Redaktör: Ragnhild Romanus, e-post: ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick, e-post: arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Helena Bornholm, e-post: helena.bornholm@vr.se
Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning sedan 1979
Kvartalsseminarier
Vetenskapsrådet bjuder varje kvartal in till seminarium om aktuell och viktig human- och samhällsvetenskaplig forskning.

Kalendariet på vr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dokumentation från tidigare seminarierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under mars kommer en ny uppfräschad webbplats för Tvärsnitt där du kan ta del av alla artiklar som publicerats under de år tidningen funnits, 1979—2011. Adressen blir densamma.